Privacy verklaring

Privacy Verklaring Soliferclub Nederland
Soliferclub Nederland verwerkt persoonsgegevens over haar leden alsmede over personen die zich aanmelden voor deelneming aan een door of in naam van Soliferclub Nederland georganiseerde activiteit, een en ander zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Soliferclub Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u zich aanmeldt als lid of als deelnemer aan een door of namens Soliferclub Nederland georganiseerde activiteit.
Soliferclub Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Merk, type en kenteken caravan
– Merk, type en kenteken auto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Soliferclub Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@soliferclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Soliferclub Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van het clubblad en (digitale) nieuwsbrief
– Indien nodig contact met u te kunnen opnemen
– U te informeren over activiteiten als u zich daarvoor heeft aangemeld 

Delen van persoonsgegevens met derden
Soliferclub Nederland deelt uw gegevens nimmer met derden, tenzij dat wettelijk verplicht is, nodig is om de gestelde doelen te bereiken of noodzakelijk is in verband met de organisatie van een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Soliferclub Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soliferclub Nederland) bij betrokken is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Soliferclub Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soliferclub Nederland gebruikt zelf geen cookies, maar onderdelen van de website kunnen technische en functionele cookies gebruiken alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dat de realisatie van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld niet onmogelijk maakt. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soliferclub Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@soliferclub.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Soliferclub Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Soliferclub Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soliferclub Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soliferclub Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van dor Soliferclub Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met webmaster@soliferclub.nl

Privacy Protocol
Deze Privacy Verklaring is een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Privacy protocol waarin het beleid van Soliferclub Nederland met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is neergelegd.