Nieuwsbrief 2020-01

De SCN Nieuwsbrief verschijnt incidenteel en wordt alleen digitaal toegezonden aan alle leden van de Soliferclub Nederland waarvan het e-mail adres bekend is.

Coronavirus.
Niemand zal ontgaan zijn dat er momenteel in Nederland en de rest van de wereld veel te doen in verband met het COVID-19 virus. Het bestuur van de Soliferclub Nederland heeft de ontwikkelingen scherp in het oog gehouden en gevolgd. Op dit moment zijn er van overheidswege maatregelen ingesteld en adviezen gegeven die voorlopig betrekking hebben op tenminste een periode die zich uitstrekt tot na de eerstvolgende activiteiten op het programma van de Soliferclub Nederland. Naar de mening van het bestuur is het onverantwoord die activiteiten op de geplande data doorgang te laten vinden. Dat is spijtig want daar is al veel werk in geïnvesteerd, maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt om dit besluit, zeker ook in het licht van de omstandigheid dat het merendeel van onze leden behoort tot een kwetsbare risicogroep.

ALV 2020 en Jubileumviering
Zoals hierboven reeds is toegelicht heeft het bestuur besloten zowel de ALV 2020 als de Jubileumviering geen doorgang te laten vinden op 4 april 2020.

De ALV zal op en later tijdstip alsnog plaats vinden. Daarover wordt u zodra dat bekend is nader geïnformeerd. Ter voorbereiding daarop treft u de financiële stukken alvast aan in deze nieuwsbrief.

Of, en zo ja wanneer en in welke vorm, de Jubileumviering plaats zal vinden is nog in beraad bij de Activiteiten Commissie.

Ledenvergaderingsrally
Ook de ledenvergaderingsrally komt te vervallen. De boeking voor het groepsterrein vervalt, musea zijn gesloten en Staatsbosbeheer heeft zijn publieksactiviteiten opgeschort. Individuele leden die er toch graag met de caravan op uitgaan zijn wel van harte welkom op de camping, maar dan natuurlijk wel tegen de reguliere tarieven.

Reis naar Tsjechië van 21 mei tot en met 13 juni 2020.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze reis conform de plannen kan plaats vinden. Mocht er tegen die tijd aanleiding zijn anders te beslissen dan wordt u daarvan uiteraard tijdig van in kennis gesteld.

Financiële jaarstukken 2019
Deze zijn opgenomen in de het bericht “ALV 2020 – jaarverslagen”

Verslag kascommissie
Leden: Paul van Wijk, Ria Lammers reserve Han de Ridder.

De leden van de kascontrole commissie hebben de stukken digitaal van de penningmeester ontvangen. Deze bestonden naast de saldoverklaring van de ING bank uit een volledige specificatie van alle inkomsten en uitgaven van de bankrekening. Een contante kas is niet aanwezig.

De werkelijke uitgaven vielen lager uit dan begroot. Dit is gekomen doordat de geplande internally verviel en ook de drukkosten vielen lager uit door een opgebouwd tegoed. De jaarcijfers leveren een batig saldo voor 2019 op van 2618 euro.

Wij hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen en volgens ons geven de verstrekte cijfers een getrouw beeld ven de financiële situatie van de Soliferclub Nederland.

Derhalve adviseren wij de vergadering, die bijeen komt op 4 april 2020 te Voorthuizen, het Bestuur van Soliferclub Nederland te dechargeren en wij bedanken Wim Rijkaart van Cappellen voor zijn inzet en werkzaamheden.

Paul van Wijk Ria Lammers

Toekomstdiscussie
De toegezegde stukken met betrekking tot de toekomstdiscussie zullen, opdat zij bij behandeling niet uit het oog zijn verloren, voorafgaande aan de vergadering waarin zij aan de orde zullen komen aan u worden toegezonden.

Website
Voor ingelogde leden is er onder de menu optie CLUB een extra mogelijkheid toegevoegd, BERICHTENBOX, die toegang geeft tot alle relevante vergaderstukken en andere belangrijke, alleen voor leden bestemde, informatie.