Naslag

Privacy Protocol

Privacy Protocol

Vereniging Soliferclub Nederland en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient Vereniging Soliferclub Nederland (SCN) duidelijk en in eenvoudige taal vast te leggen welke bepalingen voor haar van toepassing zijn en hoe die bepalingen in de praktijk worden uitgewerkt. Daartoe dient het volgende

PRIVACY PROTOCOL

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevens die worden verwerkt zijn opgedeeld in twee groepen:

 1. Kerngegevens
  Dit zijn gegevens die noodzakelijk worden geacht in verband met de communicatie met de leden. Het betreft:
  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Adresgegevens
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. Geboortedatum
 2. Aanvullende gegevens
  Dit zijn gegevens die bruikbaar maar niet onmisbaar zijn bij de communicatie met de leden. Het betreft:
  1. Merk, type en kenteken caravan
  2. Merk, type en kenteken auto

Bovenstaande opsomming impliceert dat geen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld betrekking hebbend op ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen).worden verwerkt. Evenmin worden persoonsgegevens verwerkt die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

2. Op welke grondslag(en) is het recht op het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd?
Aanmelding als lid van de SCN geschiedt door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier dat beschikbaar is gemaakt op de website. Om dat formulier te kunnen verzenden dienen tenminste alle verplichte velden (die betrekking hebben op de kerngegevens) te worden ingevuld. Bovendien moet expliciet worden verklaard dat de aanmelder toestemming geeft tot verwerking van alle in het aanmeldingsformulier verstrekte (persoons)gegevens conform dit privacy protocol en de privacy verklaring.
Alle leden die zich hebben aangemeld voordat die expliciete toestemming werd gevraagd zullen worden uitgenodigd de op hen betrekking hebbende gegevens te controleren en waar nodig te verbeteren dan wel aan te vullen en daarbij verplicht worden hun expliciete toestemming voor verwerking van hun persoonsgegevens te verlenen.

3. Is een functionaris gegevensbescherming nodig?
SCN verwerkt slechts een beperkt aantal gegevens van haar leden en wel uitsluitend ten behoeve van het goed kunnen realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Er vindt geen grootschalige regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen plaats en dat is ook geen kernactiviteit van de vereniging. Op grond van deze overwegingen is het niet nodig een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

4. Is het verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren?
Wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert dient een DPIA te worden uitgevoerd. Om de noodzaak hiertoe te beoordelen is door de wetgever een lijst met 9 criteria opgesteld:

 1. Worden mensen op basis van persoonskenmerken beoordeeld?
 2. Worden er geautomatiseerde beslissingen genomen?
 3. Vindt stelselmatige en grootschalige monitoring plaats?
 4. Worden gevoelige gegevens verwerkt?
 5. Vinden grootschalige gegevensverwerkingen plaats?
 6. Worden gekoppelde databases gebruikt?
 7. Worden gegevens over kwetsbare personen verwerkt?
 8. Worden nieuwe technologieën gebruikt?
 9. Kan de gegevensverwerking leiden tot blokkering van een recht, dienst of contract?

De gegevensverwerking door SCN voldoet aan geen van deze criteria. Het is dus niet noodzakelijk een Data Protection Impact Assessment uit te (laten) voeren.

5. Wordt er gewerkt volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by default?
Bij ontwerp en implementatie van de met HTTPS beveiligde website van SCN is uitgangspunt geweest te voldoen aan de in de AVG gestelde eisen. Zo worden zo min mogelijke gegevens verwerkt zonder de realisatie van de doelstellingen van de vereniging onmogelijk te maken. Bovendien worden de gegevens opgeslagen in een enkelvoudige, niet gekoppelde, database. Voor zover het voor een functionaris of instantie bij de uitvoering van een onder auspiciën van SCN plaats vindende activiteit noodzakelijk is over (een deel van) die gegevens te beschikken zullen de benodigde gegevens worden gedeeld onder het beding dat die slecht mogen worden gebruikt in overeenstemming met de geldende bepalingen en vernietigd dienen te worden zodra de reden waarom ze verstrekt zijn is komen te vervallen.
SCN zelf zal de gegevens van haar leden slechts bewaren zolang het lidmaatschap voortduurt.
Bovenstaande houdt in dat sprake is van privacy by default.

6. Is het verplicht een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen?
Omdat de verwerking van een aantal persoonsgegevens niet incidenteel is dient een register van verwerkingsactiviteiten te worden opgesteld:

Register van verwerkingsactiviteiten

  • De organisatie is Vereniging Soliferclub Nederland, te bereiken via email op het adres: secretaris@soliferclub.nl
  • Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt is communicatie met de leden.
  • Personen van wie gegevens worden verwerkt: leden van de SCN.
  • De verwerkte persoonsgegevens zijn: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Merk, type en kenteken caravan, Merk, type en kenteken auto.
  • Datum waarop gegevens moeten worden gewist: na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Voor zover het voor een functionaris of instantie bij de uitvoering van een onder auspiciën van Soliferclub Nederland plaats vindende activiteit noodzakelijk is over (een deel van) de gegevens te beschikken zullen de benodigde gegevens worden gedeeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de lijst van deelnemers aan een activiteit of de verzendlijst voor het clubblad.
  • Met betrekking tot de verzending van het clubblad heeft Editoo bv de algemene voorwaarden zodanig aangepast dat die geacht kunnen worden in de plaats te kunnen treden van een specifieke verwerkingsovereenkomst
  • De gegevens worden niet gedeeld met een land of internationale organisatie buiten de EU.
  • De gegevens worden bewaard in de database die onderdeel is van de website. Die wordt geacht veilig te zijn op grond van door de hosting provider getroffen maatregelen.
  • De website en database zijn slechts toegankelijk voor een zeer beperkt aantal ‘administrators’, die expliciet verklaard moeten hebben het in dit document neergelegde privacy beleid te onderschrijven en daarnaar te handelen.

7. Zijn de juiste maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen?
Alle informatie betreffende informatiebeveiliging en de getroffen technische en organisatorische maatregelen zijn bevat in dit protocol.

8. Zijn er vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens verwerken?
Indien andere partijen persoonsgegevens van SCN verwerken zou met elk van dergelijke partijen een volledige verwerkingsovereenkomst moeten zijn gesloten.
De enige partij waarmee dat is gerealiseerd is Editoo bv, de drukker en verzender van het clubblad. Die partij heeft de door de AVG gestelde vereisten verwerkt in haar algemene voorwaarden.
Met de Nederlandse Caravan Club is een alliantie overeenkomst gesloten die geacht kan worden te voldoen aan de door de AVG gestelde eisen. Er is hier alleen sprake van een ledenlijst met NAW gegevens uitsluitend te gebruiken om de terreinbeheerders van NCC terreinen leden van de SCN die van die terreinen gebruik maken te kunnen identificeren teneinde het van toepassing zijnde tarief in rekening te kunnen brengen.
Met geen andere partij is een dergelijke overeenkomst gesloten omdat er geen andere partij is die geacht wordt zich met een dergelijke verwerking bezig te houden.
Voor leden van de SCN is er op het slechts voor leden toegankelijke gedeelte van de website de mogelijkheid een ledenlijst met NAW gegevens in te zien.
Wat niet is uit te sluiten is dat er een partij is die onderdelen voor de, voor de website gebruikte, software heeft geleverd en daarin gebruik maakt van cookies. Om die reden wordt de bezoeker van de website attent gemaakt op het mogelijk gebruik van cookies en de gebruiker er op gewezen dat het gebruik daarvan kan worden geregeld met de browser instellingen.

9. Wordt voldaan aan de informatieplicht?
Ter voldoening aan de informatieplicht naar betrokkenen (de leden van SCN) is het onderhavige document opgesteld.
Dit protocol en de (verkorte) cookieverklaring zijn te vinden op de website.

10. Hoe zijn de (nieuwe) privacy rechten geborgd?
Onder de AVG gelden de volgende rechten:

 1. Recht op inzage
  Op de website is er voor ingelogde leden de mogelijkheid een overzicht van alle bewaarde gegevens op te vragen.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling
  In het overzicht van de bewaarde gegevens kan de gebruiker zelf correcties aanbrengen, ontbrekende gegevens aanvullen en, behoudens voor kerngegevens, informatie verwijderen. Zou een gebruiker kerninformatie willen verwijderen dan kan dat slechts door opzeggen van het lidmaatschap.
 3. Recht op vergetelheid
  Zodra het lidmaatschap eindigt zal SCN alle gegevens betreffende dat lidmaatschap verwijderen.
 4. Recht op dataportabiliteit
  Op verzoek van een gebruiker, te richten aan secretaris@soliferclub.nl, kunnen de van die gebruiker bekende gegevens beschikbaar worden gesteld in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat.
 5. Recht op beperking van de verwerking
  Leden kunnen aan het bestuur van de SCN verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken. Een dergelijk verzoek dient gericht te worden aan secretaris@soliferclub.nl. Het bestuur zal binnen een termijn van 1 maand een besluit nemen over een dergelijk verzoek en de betrokkene in kennis stellen van haar standpunt.
 6. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  SCN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 7. Recht van bezwaar
  Leden kunnen bij het bestuur van de SCN bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Een dergelijk bezwaar dient gericht te worden aan secretaris@soliferclub.nl. Het bestuur zal binnen een termijn van 1 maand een besluit nemen over een dergelijk bezwaar en de betrokkene in kennis stellen van haar standpunt.

11. Hoe wordt omgegaan met datalekken?
Zodra wordt vastgesteld dat er sprake is van een ernstig datalek zal dat conform de daarvoor geldende regels via het meldloket datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig ook aan de betrokkenen.

Posted by admin in Naslag

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Soliferclub Nederland
Soliferclub Nederland verwerkt persoonsgegevens over haar leden alsmede over personen die zich aanmelden voor deelneming aan een door of in naam van Soliferclub Nederland georganiseerde activiteit, een en ander zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Soliferclub Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u zich aanmeldt als lid of als deelnemer aan een door of namens Soliferclub Nederland georganiseerde activiteit.
Soliferclub Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Merk, type en kenteken caravan
– Merk, type en kenteken auto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Soliferclub Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@soliferclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Soliferclub Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van het clubblad en (digitale) nieuwsbrief
– Indien nodig contact met u te kunnen opnemen
– U te informeren over activiteiten als u zich daarvoor heeft aangemeld 

Delen van persoonsgegevens met derden
Soliferclub Nederland deelt uw gegevens nimmer met derden, tenzij dat wettelijk verplicht is, nodig is om de gestelde doelen te bereiken of noodzakelijk is in verband met de organisatie van een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Soliferclub Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soliferclub Nederland) bij betrokken is.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Soliferclub Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soliferclub Nederland gebruikt zelf geen cookies, maar onderdelen van de website kunnen technische en functionele cookies gebruiken alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dat de realisatie van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld niet onmogelijk maakt. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soliferclub Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretaris@soliferclub.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Soliferclub Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Soliferclub Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soliferclub Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soliferclub Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van dor Soliferclub Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met webmaster@soliferclub.nl

Privacy Protocol
Deze Privacy Verklaring is een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Privacy protocol waarin het beleid van Soliferclub Nederland met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is neergelegd.

Posted by admin in Naslag

Clubblad voor niet-leden

Clubblad voor niet-leden

Het is nu mogelijk om ook als niet-lid het clubblad te ontvangen.  De kosten bedragen € 20 per jaar voor 4 bladen, te betalen na ontvangst van een factuur van de penningmeester. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.

Posted by admin in Naslag

Aanbieding voor alle bezitters van een Solifer of Polar

Aanbieding voor alle bezitters van een Solifer of Polar

Bezitters van een Solifer of Polar caravan die eens willen ervaren wat de club doet, nodigen wij van harte uit om geheel vrijblijvend, eenmalig aan een activiteit deel te nemen. Dit kan een rally of tref zijn. 
Op de website vindt u een overzicht van onze activiteiten. 

Inschrijvingskosten, excursies en campingkosten zijn voor eigen rekening.

Via het inschrijfformulier (Er staat een link bij de omschrijving van de activiteit) kunt U zich aanmelden .

Hopelijk zal deze kennismaking naar meer smaken!

Posted by admin in Naslag

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Wilt u iets meer weten over brandveiligheid? Of u wel de juiste blusapparatuur in auto of caravan heeft? Kijk dan eens op deze websites! Weet daarbij dat kleine poederblussers eigenlijk weinig effect sorteren en dat de poeder onherstelbare schade kan aanbrengen aan  leidingen en printpanelen, etc.

Kijk op Brandveilig.com en doe er uw voordeel mee!

Posted by admin in Naslag

Controleren, check, check, check en . . .

Controleren, check, check, check en . . .

We sjouwen wat mee op onze vakantietrips. Autodaken volgeladen met koffers, al dan niet verpakt in een dakkoffer, aanhangers vol beladen. Maar ook simpele dingen als caravanspiegels!
Alles wat we extra buiten de auto meenemen heeft extra risico´s. Want je kunt alles heel goed vastzetten met sjorbanden, extra clips, etc. maar het blijft materiaal en dat kan oprekkken, verschuiven, knappen, losschieten, etc. En dan zijn de rapen gaar. Dan schrik jij je als bestuurder wezenloos, maar niet alleen jij, ook degene die naast of achter je rijdt of loopt. En dan maar hopen dat het goed gaat. Vaak wel, maar ook heel vaak niet, mensen raken gewond, goederen beschadigd, etc. 

En dus is er maar één advies: controleer steeds weer, check, check en check. Enige tijd na het wegrijden, als de eerste hobbels en bochten genomen zijn, maar later ook weer als je een stop hebt. Doe er het maximale aan om te zorgen dat je geen gevaar bent voor de omgeving en dat je onnodige kosten moet maken.

Op de foto hieronder, genomen in Italiè, had de bestuurder pech en geluk. In hoeverre de onderste fiets nog bruikbaar was is niet bekend.

Overigens bedenk dat afgevallen lading, etc. door de politie niet als verkeersoverteding wordt gezien, maar zwaarder wordt gehonoreerd!

Posted by admin in Naslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter voldoening aan de bepalingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een aantal aanpassingen in de website geïmplementeerd. Bij eerste gebruik van de website verschijnt een cookie melding. Daarin wordt gezegd dat er cookies gebruikt worden, hoe het gebruik daarvan kan worden beperkt en kan de gebruiker aangeven dat hij/zij dat begrepen heeft; daarna zal, gedurende tenminste een half jaar, die melding niet meer verschijnen. De melding bevat ook een knop die doorschakelt naar de Privacy verklaring, wat een verkorte versie is van het Privacy protocol (waarnaar in de Verklaring ook een link is opgenomen) waarin naar onze mening alles geregeld is wat er volgens de wet in geregeld moet worden. Beide documenten zijn ook via een menu optie (onder ‘De Club’) toegankelijk en kunnen bovendien gedownload worden (Statuten en Reglementen).

Posted by admin in Naslag

Kunststof gasflessen

Kunststof gasflessen

Kunststof gasflessen zijn niet zo veilig als gedacht! Dit blijkt uit ervaringen van een brandweerkorps in Drente, dat via een zo genaamde ‘leerkaart’ hun collega korpsen daarover informeren. Dat betekent voor kampeerders bij een eventuele tent- of caravanbrand dat men niet alleen tijdens, maar ook na de brand op veilige afstand dient te blijven totdat het sein veilig is gegeven. Een afstand van meer dan 30 meter is sterk aan te bevelen. Lees de ervaringen verder op!

Wat is er gebeurd? 
Tijdens en na een brand zijn twee kunststof gasflessen geëxplodeerd. Het incident betrof een brand in een bijgebouw. De informatie dat er zich gasflessen in het pand zouden bevinden was tijdens het aanrijden al doorgegeven. Het ging om 2 kunststof gasflessen en een stalen gasfles met een vullingsgraad van 35%. Tijdens het blussen explodeerde 1 van de kunststof gasflessen. Bij het nablussen is de tweede kunststofgasfles geëxplodeerd, nadat deze naar buiten was gebracht voor verdere koeling. Onderdelen van de kunststof gasfles werden tot 35 meter weggeslingerd. 
De stalen gasfles heeft de brand wel doorstaan.

Dringend advies:  Tot onderzoek anders uitwijst is het dringende advies om kunststof gasflessen na een brand NIET te verplaatsen

Onderzoek gevraagd!
Naar aanleiding van een incident in Drenthe waarbij twee kunststof gasflessen zijn geëxplodeerd heeft de adviseur Verbeteren Lerend Vermogen het noodzakelijk geacht om een leerkaart te ontwikkelen en deze zo spoedig mogelijk te delen om ernstig letsel te voorkomen.Een kunststof gasfles staat erom bekend dat deze niet explodeert. Ook op youtube zijn er voldoende filmpjes in omloop die dit beeld bevestigen. Tijdens een brand wordt de kunststof gasfles poreus, waardoor het gas ontsnapt en op deze manier de druk verliest.Het omschreven incident heeft helaas anders bewezen. De delen van de kunststof gasfles zijn na exploderen tot 35 meter weggeslingerd. Dit geeft al een beeld van de kracht van de explosie. Ook het feit dat de tweede kunststof gasfles na de blussing verplaatst werd en vervolgens alsnog explodeerde maakt dat we zeer voorzichtig met deze flessen moeten omgaan.Naar aanleiding hiervan wordt er contact opgenomen met de leverancier van de kunststof gasflessen om een en ander uit te zoeken. De verwachting is dat dit onderzoek enige tijd in beslag zal nemen voordat er resultaten bekend zijn.Tot die tijd is dan ook het dringende advies om een kunststof gasfles ook na blussing van de brand, niet te verplaatsen. In de lesstof en in praktijksessies van de Brandweer wordt een stalen gasfles na koeling altijd naar buiten gebracht. Dit echter na de check dat het water dat op de fles wordt gespoten niet meer verdampt. Deze check is er niet met kunststof gasflessen. 

Posted by admin in Naslag

Gezinsleden met eigen kampeermiddel

Gezinsleden met eigen kampeermiddel

Op de ALV in 2014 is het besloten dat kinderen van leden, met hun partner en kinderen, mogen deelnemen aan rally’s, ook al is hun kampeermiddel anders dan een Solifer of Polar caravan. 
Hun onderkomen kan dus ook een tent, camper of huisje op de camping zijn. 
De kosten voor deelname komen voor eigen rekening. 

Posted by admin in Naslag