ALV 2020 - jaarverslagen

Jaarverslag Secretaris 2019

Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd en veelvuldig per email gecorrespondeerd of telefonisch overlegd. Dat heeft goed gewerkt.

In de loop van het jaar heeft uiteraard een aantal leden het lidmaatschap opgezegd, maar is er ook een aantal nieuwe Solifer bezitters toegetreden alsmede twee bezitters van een Polar caravan. Eén lid heeft zich na verkoop van zijn caravan aangemeld als donateur. In verband met wanbetaling is en vijftal leden geroyeerd. Per saldo is het ledenaantal nu 79 en 1 donateur.

Als gevolg van een gebrek aan interesse van leden van onze buitenlandse zusterclubs heeft het bestuur helaas moeten beslissen de Interrally 2019 geen doorgang te laten vinden. Jammer van het al verzette werk, maar het is niet anders. Inmiddels is de Interrally vlag opgehaald door een lid van de Zweedse Soliferclub en zal doorgegeven worden aan de Deense Soliferclub die in 2022 de volgende Interrally zal organiseren.

In verband met de omstandigheid dat er geen nieuwe Solifer caravans meer worden gebouwd ontstond de vraag naar het toekomstperspectief van de club. Om de gedachtenvorming daarover op te starten is door Wim Rijkaart van Cappellen een aanzet tot discussie opgesteld waar diverse leden op hebben gereageerd. Alle inbreng op dit punt zal de leden worden toegezonden met een voorstel voor de verdere procedure die van start zal gaan op de Algemene Ledenvergadering 2020.

Met betrekking tot de alliantie met de NCC is op de ALV 2019 besloten die voort te zetten. In 2019 heeft de NCC besloten met ingang van het jaar 2020 de alliantiebijdrage af te schaffen en een vast kampeertarief voor alliantieleden in te voeren waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt naar het bezit van de CCI kaart.

Met betrekking tot de website van de Soliferclub is het nog niet gelukt u daar in de loop van 2019 kennis mee te laten maken. Maar het ziet er naar uit dat dat in het eerste kwartaal van 2020 wel gaat lukken. Dan is het ook mogelijk om als partner lid of als donateur aan te melden en waarschijnlijk zal er ook een faciliteit zijn om een digitale ledenraadpleging te houden.

Onno de Gans

Jaarverslag Penningmeester 2019

Beste leden,

Bijgaand vinden jullie de jaarcijfers 2019 van SoliferClub Nederland. Deze jaarcijfers moeten worden goedgekeurd door de ALV, waarna het bestuur van SCN wordt gedechargeerd. De jaarcijfers zijn aangeboden aan de kascontrolecommissie. Die zal de ALV informeren over haar bevindingen.

Om het geheel in wat meer perspectief te plaatsen, hebben we de jaarcijfers 2017 en 2018 ook opgenomen. Verder is er wat betreft de werkelijke Baten en Lasten in 2019 een vergelijking te maken met de begroting 2019.

De jaarcijfers 2019 leveren een batig saldo voor dat jaar op van 2618 euro. Dat is dit jaar zo hoog o.a. omdat de geplande Interrally geen doorgang heeft gevonden. Daarnaast hebben we in 2019 als laatste jaar het voordeel dat de uitgaven voor ons clubblad lager zijn dan de kosten, doordat nog gebruik gemaakt wordt van een eertijds opgebouwde reserve bij de drukker. Die reserve raakt in 2020 op.

Behalve de jaarcijfers 2019 zijn ook opgenomen de begrotingen voor 2020 en 2021. Deze moeten door de ALV worden goedgekeurd. Tot nu toe was het zo dat we alleen het lopende jaar lieten goedkeuren, maar dat had als neveneffect dat als die goedkeuring er pas was we al een maand of 4 in dat lopende begrotingsjaar bezig waren. Dat is feitelijk niet juist geweest en zetten we dit jaar recht.

Begroting 2020 sluit met een negatief saldo. Dat is het gevolg van de kosten jubileumfeest. Je kunt daar ook jaarlijks voor sparen en dat bedrag apart zetten, maar het is net zo duidelijk om het bedrag in een keer zo te laten zien als we nu doen en het uit te leggen.

Begroting 2021 is wat betreft de inkomsten conservatief ingeschat. Dat jaar hebben we ook weer de volle uitgaaf voor ons clubblad. De overige kosten liggen in lijn met de kosten in voorgaande jaren. De begroting 2021 sluit op 0 en is daarmee in evenwicht. Op datzelfde moment schatten we als bestuur dat er een eigen vermogenspositie is van ca 15.000 euro. Daarbij zij opgemerkt dat naar onze verwachting op termijn wel een discussie over de grootste kostenpost, i.c. het clubblad, zal moeten plaatsvinden.

Zoals het nu staat en mag worden verwacht, kunnen we de komende jaren een gezonde financiële positie behouden.

Mochten er vragen zijn voorafgaand aan de ALV, dan deze gaarne stellen via wgrijkaart@gmail.com

Namens het bestuur SCN,

De Penningmeester,

Wim Rijkaart van Cappellen

BALANS31-12-201731-12-201831-12-2019
Bank117151430016226
Nog te factureren118511401360
Nog te ontvangen (rente) 40
debiteuren 0120
Totaal129001544417706
Algemene reserve129001492817546
Vooruitbetaalde contributies 40160
Crediteuren 4760
Totaal129001544417706
BATEN EN LASTEN begrotingwerkelijkbegrotingbegroting
201720182019201920202021
Terugontvangen activiteiten228123000
Contributies300032503000300529002800
Advertentie inkomsten 130513811500136012501100
Rente inkomsten114000
Totaal Baten454447574500436541503900
Bestuur en commissies393403500336400500
Website en clubblad71269975052210001600
Bankkosten160260150161160160
Verzekeringen152152160152160160
NCC+ diversen791631005050130
ALV en Nieuwjaar429531600526650700
Onderhoud1005011000100150
Activiteiten 0100003000500
Totaal Lasten273726093360174755203900
Saldo baten minus lasten1807214811402618-13700

Verslag kascommissie

Leden: Paul van Wijk, Ria Lammers reserve Han de Ridder.

De leden van de kascontrole commissie hebben de stukken digitaal van de penningmeester ontvangen. Deze bestonden naast de saldoverklaring van de ING bank uit een volledige specificatie van alle inkomsten en uitgaven van de bankrekening. Een contante kas is niet aanwezig.

De werkelijke uitgaven vielen lager uit dan begroot. Dit is gekomen doordat de geplande internally verviel en ook de drukkosten vielen lager uit door een opgebouwd tegoed. De jaarcijfers leveren een batig saldo voor 2019 op van 2618 euro.

Wij hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen en volgens ons geven de verstrekte cijfers een getrouw beeld ven de financiële situatie van de Soliferclub Nederland.

Derhalve adviseren wij de vergadering, die bijeen komt op 4 april 2020 te Voorthuizen, het Bestuur van Soliferclub Nederland te dechargeren en wij bedanken Wim Rijkaart van Cappellen voor zijn inzet en werkzaamheden.

Paul van Wijk, Ria Lammers

Jaarverslag Activiteiten Commissie 2019

Wij startten het jaar wederom met een aantal caravans op camping de Paalberg bij Ermelo waar op  5 januari de nieuwjaarsreceptie werd gehouden die zeer goed bezocht is en ook van het buffet na de vergadering is door een flink aantal leden gebruik gemaakt.

De ledenvergaderingtref is gehouden van 5 tot en met 14 april op NCC camping de Distel te Zeewolde en de bezetting was deze keer niet groot. Gelukkig werd de ledenvergadering die op 13 april op camping de Distel werd gehouden wel goed bezocht en het buffet na afloop was prima.

Na alle voorbereidingen is de geplande Interrally uiteindelijk niet doorgegaan omdat een groot deel van de buitenlandse equipes zich afmeldden.

Er is toen snel een Leden rally georganiseerd van 22 tot en met 30 juni op camping Rooi`s Klumpke in St. Oedenrode. Deze is nog goed bezocht. Het was erg warm en de eikenprosessierups heeft een groot deel van de deelnemers goed te pakken gehad.

De Herfstrally is gehouden van 7 tot en met 21 september op camping Cottesserhoeve in Vijlen. Er waren veel deelnemers en we hadden heel mooi weer en de rally was geweldig georganiseerd door Corrie en Paul van Wijk.

Tot slot kwam er na de kerstdagen weer een aantal soliferisten bijeen op camping Beek en Hei in Otterlo om deze keer vanaf deze camping het nieuwe jaar in te luiden.

Als activiteiten commissie hebben wij in 2019 vergaderd op 27 juni en verder veelvuldig contact gehad via e-mail en telefoon. Na het nodige zoekwerk en een paar vergeefse bezoeken aan campings is er uiteindelijk een goede locatie gevonden voor de ledenvergadering en aansluitend het jubileumfeest in 2020. Het foutje dat wij als AC de kopij voor het clubblad van september waren vergeten te maken is gelukkig opgelost door het rondzenden van een nieuwsbrief.

Jannie, Lilian en Jan

Jaarverslag Technische Commissie 2019

De technische commissie is samengesteld uit 3 personen die (natuurlijk) lid zijn van de Soliferclub Nederland.

De commissie bestaat zinds de ledenvergadering van 6 mei 2017 uit Jan de Groot, Reinier Bijkerk en Piet Goudriaan die ook als voorzitter functioneert.

De contacten binnen de commissie verlopen meestal telefonisch, per mail en meestal 1 keer per  jaar bij een van de leden thuis en soms op bijeenkomsten waar we alle drie bij aanwezig zijn

Onze Solifers en inmiddels ook Polars, zijn kennelijk niet erg storingsgevoelig, de vragen vanuit de leden zijn, in aantal, marginaal.

Wel krijgen we vragen van aspirant leden die om een aankoopadvies vragen, in de vorm van, is dat of dat type beter, of een vraag over het (vloer) verwarming systeem wat kennelijk onvoldoende onderhoud heeft ondergaan, de vraag was of een voorgestelde aanpassing als een goede herstelmethode kan worden gekenmerkt.

Voor de duidelijkheid, de TC gaat niet op dit soort vragen in, wij maken geen keuzes, wij adviseren hoe een en ander kan worden hersteld, aangepast en zo meer, bij technische problemen.

Ook komen er regelmatig aanbevelingen in het onvolprezen clubblad van de Soliferclub, over praktische zaken zoals gebruik mover, op de juist wijze opstellen waterpas in 2 richtingen van de Solifers en of Polars op een camping.

Zo een advies kan zijn, gebruik van de caravan in winterse omstandigheden, de caravans kunnen zonder problemen temperaturen tot minus 30 graden doorstaan zonder dat het koud wordt binnen, en het water blijft vloeibaar in de watertank.

En wat er zoal meer passeert
Aarzel niet om uw aanvullingen en of vragen met de TC te delen.

Jan de Groot, Reinier Bijkerk en Piet Goudriaan
12-2-2020

Jaarverslag Redactiecommissie 2019

In 2019 zijn er weer 4 Soliferbladen verschenen.
Hans en Gerrie Schoots leverden ieder kwartaal een prima en lezenswaardig blad af.
Jacob Dijkhuizen en Onno de Gans verzorgen de taalkundige/redactionele aanpassingen.
Het blad is een goed visitekaartje voor de Soliferclub.
Onze secretaris houdt de website, voor zover mogelijk, up to date. Ik zou zeggen kijk eens op de website van de club zodat er bekeken kan worden over welke zaken er gepubliceerd wordt.
Ik wil alle betrokken leden van de redactiecommissie bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Het Soliferblad is een goed en mooi visitekaartje voor de club. Zolang mogelijk willen wij een papieren versie van het blad uit blijven geven.

Didi Lindhout

Jaarverslag PR en Werven advertenties 2019

Ook in 2019 is het weer gelukt om adverteerders te werven die in ons clubblad hun bedrijf en/of organisatie onder de aandacht willen brengen. De inkomsten die dat met zich meebrengt leverden een welkome bijdrage aan de clubkas op.
Ik wil de adverteerders bedanken voor hun bijdrage.
Wanneer leden adverteerders weten voor het blad kunnen zij dit doorgeven aan de redactie.
Als bestuur zijn wij nog op zoek naar een lid dat deze functie van mij over wil gaan nemen. Diegene die belangstelling heeft voor deze functie kan bij mij nadere informatie inwinnen.

Didi Lindhout, PR ad interim.