ALV 2021 - de stukken

Zoals reeds vermeld in het clubblad en op de website zal ook in 2021 ten gevolge van de corona maatregelen geen Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd. Omdat het toch noodzakelijk is het oordeel van de leden over een aantal onderwerpen te kennen wordt u hierbij van harte uitgenodigd te participeren in de volgende procedure. Er is een agenda opgesteld met alle relevante punten. Bij alle, ten gevolge van de gebruikte vorm, niet relevante agendapunten is de toevoeging “p.m.” geplaatst. Voor alle overige punten is een toelichting bijgevoegd die hopelijk voldoende is om u een relevant standpunt te laten bepalen. Over die punten zal gedurende de maand mei 2021 een digitale ledenraadpleging beschikbaar zijn op de website. Om daaraan mee te doen dient u te zijn ingelogd; daarna vindt u in het menu CLUB de toegang tot de ledenraadpleging. Het bestuur hoopt van harte dat op deze manier de stem van de leden gehoord zal worden en dat er volgend jaar weer een ‘normale’ ALV zal kunnen worden georganiseerd.

A) Agenda

 1. Opening door de voorzitter (p.m.)
 2. Vaststellen van de agenda (p.m.)
 3. Ingekomen stukken (p.m.)
 4. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV (p.m.)
  Omdat de vergadering niet heeft plaats gevonden zijn er geen notulen.
 5. Jaarverslagen
  1. Secretaris en ledenadministratie (zie B))
  2. Redactiecommissie (zie C))
  3. Activiteitencommissie (zie D))
  4. Technische commissie (zie E))
  5. Advertenties en PR (zie F))
 6. Financiën
  1. Financieel verslag 2020 (zie G))
  2. Begroting 2021 en 2022 (zie H))
  3. Vaststelling contributie 2022 (zie H))
  4. Meerjarenperspectief (zie I))
  5. Verslag van de kascommissie 2020 (zie J))
  6. Benoeming kascommissie 2021 (zie K))
 7. Samenstelling bestuur (p.m.)
  1. Voorzitter: Didi Lindhout, benoemd tot 2022, niet aftredend
  2. Secretaris: Onno de Gans, benoemd tot 2023, niet aftredend
  3. Penningmeester: Wim Rijkaart van Cappellen, benoemd tot 2023, niet aftredend
  4. Activiteitencommissie: Jannie van der Torre-Hoek, benoemd tot 2023, niet aftredend
  5. Technische commissie: Piet Goudriaan, benoemd tot 2022, niet aftredend
 8. Samenstelling commissies (p.m.)
  1. Activiteitencommissie
   1. Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2023, niet aftredend
   2. Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
   3. Lilian van der Hout, benoemd tot 2022, niet aftredend
  1. Technische commissie
   1. Piet Goudriaan, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Reinier Bijkerk, benoemd tot 2023, niet aftredend
   3. Jan de Groot, benoemd tot 2023, niet aftredend
  1. Redactiecommissie
   1. Didi Lindhout, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Marianne van Keulen, eindredactie, benoemd tot 2023, niet aftredend
   3. Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
   4. Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend
  1. Website
   1. Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend
  1. Archief
   Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
  2. PR
   Didi Lindhout, interim, niet aftredend
 1. Rallykalender (p.m.)
 2. AED
  (zie L))
 3. Rondvraag
  De peiling zal de mogelijkheid bieden voor eigen inbreng.
 4. Sluiting en vaststelling volgende vergadering (p.m.)

B) Jaarverslag Secretaris 2020 (punt 5a)

Het bestuur heeft in het verslagjaar twee keer per Zoom-sessie vergaderd en veelvuldig per email gecorrespondeerd of telefonisch overlegd. Dat heeft goed gewerkt.

In de loop van het jaar is het aantal leden als gevolg van opzeggingen, toetredingen en royementen per saldo gedaald tot 69. Het aantal partnerleden staat nu op 5.

In verband met de omstandigheid dat er geen nieuwe Solifer caravans meer worden gebouwd ontstond de vraag naar het toekomstperspectief van de club. Om de gedachtenvorming daarover op te starten is door Wim Rijkaart van Cappellen een aanzet tot discussie opgesteld waar diverse leden op hebben gereageerd. Alle inbreng op dit punt is de leden toegezonden met een voorstel voor de verdere procedure die van start zou gaan op de Algemene Ledenvergadering 2020. Omdat die vergadering geen doorgang heeft gevonden en de ALV van 2021 ook niet zal plaats vinden wordt de discussie over dit thema verschoven naar 2022.

Met betrekking tot de website van de Soliferclub kan worden vastgesteld dat die inmiddels operationeel is. Nog niet alle leden hebben hun inlog gegevens geactualiseerd, maar niettemin zal steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van onze digitale hulpmiddelen. Als vervanging van de stemmingen in de afgelaste ALV heeft via de website een digitale ledenraadpleging plaats gevonden, die, na de nodige aanmoedigingen, een acceptabele score heeft opgeleverd.

Nog wel een punt van zorg is het beheer van de website. Er is nu 1 webmaster en het zou wel heel goed zijn als daar een tweede/plaatsvervanger bij zou komen. Het hoeft niet veel tijd te kosten, kan de leden veel genoegen schenken en voor inwerking kan worden gezorgd. Heeft iemand interesse: laat het weten!

Onno de Gans

C) Jaarverslag Redactiecommissie 2020 (punt 5b)

In 2020 zijn er weer 4 Soliferbladen verschenen.
Marianne van Keulen leverde ieder kwartaal een prima en lezenswaardig blad af.
Jacob Dijkhuizen en Onno de Gans verzorgen de taalkundige/redactionele aanpassingen.
Onno de Gans houdt de website up to date.
Ik wil alle betrokken leden van de redactiecommissie bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Het Soliferblad is een goed en mooi visitekaartje voor de club.

Didi Lindhout

D) Jaarverslag Activiteiten Commissie 2020 (punt 5c)

Het jaar begon nog goed met 11 equipes rond de jaarwisseling op camping Beek en Hei in Otterlo. Daarna op 18 januari een zeer geslaagde en drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Het concept van om 11 beginnen en afsluiten met mogelijke deelname aan een buffet om 13 uur was een succes.

Daarna begon de ellende. Na alle voorbereidingen voor het houden van de ledenvergadering en het jubileumfeest en de daaraan voorafgaande rally zijn al deze activiteiten uiteindelijk geheel komen te vervallen vanwege de beperkingen door Corona.

De reis naar Tsjechië is eveneens niet doorgegaan.

Uiteindelijk is de Herfstrally in de vorm van een tref nog wel doorgegaan en deze was zeer goed bezocht. We hebben heel mooi weer gehad en gelukkig was het in die periode mogelijk om gebruik te maken van het mooie zwembad en ook het bezoek aan een restaurant en museum was na reservering in die periode mogelijk.

En tot slot is de eindejaarstref op camping De Paalberg in Ermelo na steeds meer afzeggingen niet doorgegaan.

Als activiteiten commissie zijn wij ook niet bij elkaar geweest om te vergaderen maar wij hebben wel intensief contact gehad via internet en telefoon. Voor het komende jaar was het moeilijk om plannen te maken en hebben we zoveel mogelijk de activiteiten die voor 2020 gepland waren doorgeschoven naar 2021. Alleen het jubileumfeest is geheel komen te vervallen en er zal pas weer in 2025 een jubileumfeest worden georganiseerd.

Jannie, Lilian en Jan

E) Jaarverslag Technische Commissie 2020 (punt 5d)

Beste Soliferclub leden.

De Corona pandemie heeft vrijwel alle activiteiten van de Soliferclub doen opdrogen. Het lijkt erop dat niets meer hetzelfde is, zelfs jaarvergaderingen worden niet meer live gehouden maar via de mail en wellicht nog enkelen per post.

Het is, tegen de hiervoor in de opening van het jaarverslag aangegeven situatie, begrijpelijk dat het een heel kort verslag is geworden

De beperkingen die de Corona pandemie alle Nederlanders oplegt zorgen er ook voor dat er vrijwel geen Soliferclub lid op pad is of gaat.

1e Vragen van technische aard zijn er vanwege de beperkingen niet of nauwelijks. Wat met name tijdens de herfstrally in Drenthe in september enkele malen plaatsvond was stroomuitval t.g.v. overbelasting (te veel stoom afname door Soliferisten per aansluiting op het stroomnet van de camping) of onachtzaamheid, onwetendheid, ondeskundigheid, of domme pech die de uitval veroorzaakte. Het was in ieder geval zo dat diverse personen in het donker op zoek gingen om de overlast die de uitval veroorzaakte op te lossen. In twee gevallen had één van de hiervoor genoemde mogelijke oorzaken, gevolgen tot in de basissystemen van de camping.

We vragen alle deelnemers aan rally’s, in de toekomst te controleren of de hoeveelheid stroom die de standplaats afneemt (max vermogen) onder het toegestane wattage blijft.

2e Als TC bereikte ons enkele vragen via de mail, komende van mogelijk aspirant Soliferisten. In de periode van 1 januari tot heden zijn er 2 vragen binnen gekomen van mensen die wellicht een gebruikte Solifer willen kopen. Die vragen gaan dan om advies over of de Solifer die ze op het oog hebben nog de aankoop waard is, zoals “ik zie vocht plekken, wat betekent dat?”. De TC geeft om te beginnen geen info aan niet leden en gaat niet in op vragen die te maken hebben met uiterlijke problemen die men constateer en wellicht op (te grote) schade wijzen.

3e Leden kunnen bij de TC terecht, voor een herstel-, reparatie- of aankoopadvies, dan wel een richting hoe een oplossing gevonden kan worden, afhankelijk van het probleem. Voor herstel verwijzen we, voor zover het niet door de vraagsteller zelf opgelost kan worden, door naar de bekende dealers.

Jan de Groot, Reinier Bijkerk en Piet Goudriaan
8-2-2021

F) Jaarverslag PR en werven advertenties 2020 (punt 5e)

Ook in 2020 is het weer gelukt om adverteerders te werven die in ons clubblad hun bedrijf en/of organisatie onder de aandacht willen brengen. De inkomsten die dat met zich meebrengt leverden een welkome bijdrage aan de clubkas op.
Ik wil de adverteerders bedanken voor hun bijdrage.
Als bestuur zijn wij nog op zoek naar een lid die deze functie van mij over wil gaan nemen. Diegene die belangstelling heeft voor deze functie kan bij mij nadere informatie inwinnen.

Didi Lindhout, PR ad interim.

G) Financieel verslag 2020 (punt 6a)

In het jaar 2020 heeft de club vanwege de Coronabeperkingen minder uitgegeven dan was begroot.  Uiteindelijk is sprake van een positief saldo over 2020 van € 2550, daar waar een verlies van € 1370 stond gepland. Meer gedetailleerde cijferstaten in Balans en Staat van Baten en Lasten staan hieronder. In die Staat hebben we de begroting 2020 en de cijfers 2020 naast elkaar gezet. Tevens zijn daaraan toegevoegd de begrotingen 2021 en 2022, waarover hierna meer.

Namens het Bestuur,
De Penningmeester
Wim Rijkaart van Cappellen

Bijlagen

BALANS31-12-201931-12-2020
Bank1622618933
Nog te factureren13601088
Nog te ontvangen (rente)00
debiteuren120115
Totaal1770620136
Algemene reserve1754620096
Vooruitbetaalde contributies16040
Crediteuren00
Totaal1770620136
bijgesteldvoorstel
begrotingwerkelijkbegrotingbegrotingbegroting
BATEN EN LASTEN20202020202120212022
Terugontvangen activiteiten00
Contributies29003120280028001400
Advertentieinkomsten12501088110010001000
Totaal Baten41504208390038002400
Bestuur en commissies40074500500500
Website en clubblad1000688160016001600
Bankkosten160140160150150
Verzekeringen16015216000
NCC+ diversen5001305050
ALV en Nieuwjaar650493700200600
Onderhoud100015000
Activiteiten30001105005001000
Totaal Lasten55201658390030003900
Saldo baten minus lasten-137025500800-1500

H) Begrotingen en vaststellen contributie (punt 6b en 6c)

Behalve de jaarcijfers 2020 wordt de leden ook gevraagd een besluit te nemen over de begrotingen 2021 en 2022. De begroting 2021 was in 2020 al goedgekeurd, maar verdient bijstelling. In de begroting 2022 is opgenomen dat we dat jaar de contributie eenmalig halveren, naar € 20. Dit vanwege het niet doorgaan van een aantal begrote activiteiten in 2020 en 2021. Mede om die reden sluit de begroting 2022 met een nadelig saldo van € 1500.

Namens het Bestuur,
De Penningmeester
Wim Rijkaart van Cappellen

I) Meerjarenperspectief (punt 6d)

In algemene zin staat de club er financieel goed voor met een algemene reserve van € 20.000. Dat neemt niet weg dat komende jaren, jaarlijks een beperkt negatief saldo op de exploitatierekening moet worden verwacht. Dat komt met name door de keuze voor het hebben van een clubblad. Als we meer en meer overgaan tot intensivering van digitale communicatie binnen de club, moeten we rekening houden met een aantal incidentele kosten voor verbetering van ons communicatieplatform. Op termijn is het zelfs denkbaar dat we alleen nog digitaal communiceren. Het kostenplaatje daarvan zal naar verwachting gunstiger zijn voor de exploitatie. Of het zover komt en voor het zo ver is, zal er ten principale een discussie moeten plaatsvinden met de leden.

Namens het Bestuur,
De Penningmeester
Wim Rijkaart van Cappellen

J) Verklaring Kascontrolecommissie 2020 (punt 6e)

De leden van de kascontrole commissie hebben de stukken digitaal van de penningmeester ontvangen. Deze bestonden naast de saldoverklaring van de ING bank uit een volledige specificatie van alle inkomsten en uitgaven van de bankrekening. Een contante kas is niet aanwezig.

De werkelijke uitgaven vielen lager uit dan begroot. Dit is gekomen doordat de geplande rally’s vervielen net als het niet doorgaan van een vergadering. De jaarcijfers leveren een batig saldo voor 2020 op van € 2550.

Wij hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen en volgens ons geven de verstrekte cijfers een getrouw beeld ven de financiële situatie van de Soliferclub Nederland.

Derhalve adviseren wij de vergadering Het Bestuur van Soliferclub Nederland te dechargeren en wij bedanken Wim Rijkaart van Cappellen voor zijn inzet en werkzaamheden.

Paul van Wijk, Ria Lammers
10 Februari 2021

K) Verkiezing Kascontrolecommissie 2021 (punt 6f)

De kascontrolecommissie bestond voor 2020 uit Ria Lammers, Paul van Wijk met Han de Ridder als reserve. Ria Lammers is het langstzittende lid van de commissie en heeft hiermee haar termijn vervuld. Het bestuur dankt haar hartelijk voor de verrichte werkzaamheden. De kascontrolecommissie voor 2021 zal dus bestaan uit Paul van Wijk en Han de Ridder. Daarmee ontstaat een vacature voor reserve lid. Het bestuur roept de leden op zich hiervoor kandidaat te stellen. Een voorstel voor de volledige samenstelling van de kascontrolecommissie zal gedaan worden in de ledenraadpleging.

L) AED (punt 10)

Sinds 2009 is de SCN in het bezit van een AED. Dit apparaat is inmiddels verouderd en zou ingeruild moeten worden voor een nieuw exemplaar, kosten waarschijnlijk ten minste € 2000. Om het bezit zinvol te laten zijn is het noodzakelijk een gekwalificeerde beheerder te hebben. De huidige beheerder is daarvoor niet meer beschikbaar. Bovendien is er tegenwoordig op alle campings waar wij verblijven wel een AED met ter zake deskundige gebruiker beschikbaar. Het zou dus hooguit zinvol kunnen zijn zo’n apparaat mee te nemen op een reis, maar dan moet er ook iemand bij zijn die het kan gebruiken en het moet te allen tijde toegankelijk zijn. Op grond van deze overwegingen stelt het bestuur voor de oude AED af te danken en geen nieuwe aan te schaffen