ALV 2020 - agenda

Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2020 te houden op zaterdag 4 april 2020, aanvang 14.00 uur, op Vakantiepark Ackersate, Harremaatweg 26, 3781 NJ Voorthuizen.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 13 april 2019
 5. Jaarverslagen
  1. Secretaris en ledenadministratie
  2. Redactiecommissie
  3. Activiteitencommissie
  4. Technische commissie
  5. Advertenties en PR
 6. Financiën
  1. Financieel verslag 2019
  2. Begroting 2020 en 2021
  3. Meerjarenperspectief
  4. Verslag van de kascommissie 2019
  5. Benoeming kascommissie 2020
 7. De financiële stukken zullen tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegezonden

 1. Samenstelling bestuur
  1. Voorzitter: Didi Lindhout, benoemd tot 2022, niet aftredend
  2. Secretaris: Onno de Gans, benoemd tot 2020, herkiesbaar
  3. Penningmeester: Wim Rijkaart van Cappellen, benoemd tot 2020, herkiesbaar
  4. Activiteitencommissie: Jannie van der Torre-Hoek, benoemd tot 2020, herkiesbaar
  5. Technische commissie: Piet Goudriaan, benoemd tot 2022, niet aftredend
 2. Samenstelling commissies
  1. Activiteitencommissie
   1. Jannie van der Torre-Hoek, voorzitter, benoemd tot 2020, herkiesbaar
   2. Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
   3. Lilian van der Hout, benoemd tot 2022, niet aftredend
  1. Technische commissie
   1. Piet Goudriaan, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Reinier Bijkerk, benoemd tot 2020, herkiesbaar
   3. Jan de Groot, benoemd tot 2020, herkiesbaar
  1. Redactiecommissie
   1. Didi Lindhout, voorzitter, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Hans Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020, niet herkiesbaar
   3. Gerrie Schoots, eindredactie, benoemd tot 2020, niet herkiesbaar
   4. Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
   5. Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend

   Marianne van Keulen heeft zich beschikbaar gesteld het eindredacteurschap op zich te nemen. Het bestuur stelt dan ook graag voor haar in die functie te benoemen.

  1. Website
   1. Onno de Gans, benoemd tot 2022, niet aftredend
   2. Jacob Dijkhuizen, benoemd tot 2022, niet aftredend
  1. Archief
   Jan Molenaar, benoemd tot 2022, niet aftredend
  2. PR
   Didi Lindhout, interim tot uiterlijk 2020, aftredend
 3. Rallykalender
  Zie elders in dit blad.
 4. Toekomstdiscussie
  Aan de hand van het daartoe opgestelde document zal een aantal vragen met betrekking tot de toekomst van de club worden besproken. Opzet is om in de vergadering antwoorden op die vragen te verkrijgen. Het bestuur formuleert daarna een concept-besluit dat in een (digitale) ledenraadpleging aan de leden zal worden voorgelegd.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting en vaststelling volgende vergadering

 

Let op: De stukken bij agendapunt 6 zullen, om papier en porti te besparen, niet per post maar per e-mail aan de leden worden verzonden. Alleen zij waarvan geen e-mail adres bekend is zullen de stukken per post ontvangen. Verzending zal uiterlijk 21 maart 2020 plaats vinden. Mocht u de stukken niet vòòr het eind van die maand hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat we niet het juiste e-mail adres hebben, dan verzoeken wij u dit aan de secretaris (secretaris@soliferclub.nl) te laten weten opdat alsnog tijdige verzending plaats kan vinden.